Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή της Εταιρείας ορίζει τη διδακτέα ύλη κάθε έτους, την προσαρμόζει κατά διαστήματα στις νέες εξελίξεις και την αποστέλλει σε κάθε εκπαιδευόμενο μέλος. Στο πρόγραμμα αυτό αναφέρονται η απαιτούμενη βιβλιογραφία, όπως επίσης, τα εκπαιδευόμενα μέλη και οι Διδάσκοντες που θα παρουσιάσουν ή αντίστοιχα θα συντονίσουν το εκάστοτε μάθημα / κεφάλαιο.

Ο πρώτος χρόνος περιλαμβάνει την εισαγωγή στις αρχές της ψυχανάλυσης, όπως αυτή εφαρμόζεται στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, καθώς και στην ψυχοθεραπεία ζεύγους και οικογένειας. Ο στόχος της εκπαίδευσης σε αυτή τη φάση είναι να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο ένα πλαίσιο κατανόησης της ψυχαναλυτικής σκέψης και να τον προετοιμάσει για τη συστηματική και εξειδικευμένη γνώση που παρέχεται στα επόμενα έτη της εκπαίδευσης. Ο βασικός άξονας αφορά στην εργασία των Freud, Bion, Foulkes, Scharff&Scharff, Yalom, μεταξύ άλλων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτού του έτους, παράλληλα με όσα αναφέρθηκαν, αποτελεί ένα αυτόνομο δομημένο σύνολο διδασκαλιών και εμπειριών  για το οποίο παρέχεται βεβαίωση πιστοποίησης παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο. Σε αυτό το σημείο, για τη συνέχιση της εκπαίδευσης στο επόμενο έτος, πραγματοποιείται αξιολόγηση του εκπαιδευομένου από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, σε συνεννόηση με το Δ.Σ. και τον/τη θεραπευτή/θεραπεύτρια του εκπαιδευομένου.

Ο δεύτερος χρόνος αφιερώνεται στις εξελίξεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας μέχρι σήμερα. Γίνεται εκτενής αναφορά στους εκπροσώπους των εξελίξεων αυτών, στις θεωρητικές και θεραπευτικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν, όπως και στη γενικότερη επίδρασή τους στο χώρο της δυναμικής / αναλυτικής ψυχοθεραπείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους AnnaFreud, MelanieKlein, MargaretMahler, DonaldWinnicott, SigmundFoulkes, WilfredBion,OttoKernberg, HeinzKohut, RonaldFairbairn, FarhadDalal, JacquesLacan κ.α.

Ο τρίτος και τέταρτος χρόνος εστιάζουν στην ομαδική ανάλυση και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των εφαρμογών και ειδικών τεχνικών της στις ομάδες. 

Στον πέμπτο χρόνο διδάσκεται η εφαρμογή της ψυχαναλυτικής θεωρίας στο πλαίσιο του ζεύγους και της οικογένειας, καθώς και η ανάπτυξη ορισμένων στοιχείων και πρακτικών της συστημικής σχολής. 

Εκτός από την υποχρεωτική συμμετοχή και διεκπεραίωση των παραπάνω, τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στα «Σεμινάρια Σαββάτου». Πρόκειται για τρίωρα προαιρετικά σεμινάρια που διεξάγονται κάθε μήνα, εκτός εξαιρέσεων, ημέρα Σαββάτο και ώρα 10.30 – 13.30, στα γραφεία της Εταιρείας. Για κάθε ένα από αυτά, επιλέγονται εξειδικευμένα θέματα που παρουσιάζονται από μέλη της Εταιρείας και εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έμφαση δίνεται και στην ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων με σχόλια, ερωτήσεις, προσωπικές εμπειρίες κλπ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και για άτομα εκτός Εταιρείας. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων αποστέλλεται στα μέλη και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Behr, H. &Hearst, L. (2008). Group-Analytic Psychotherapy: A meeting of minds. London: Whurr.

Bion, W. R. (1961). Experiences in Groups. London: Tavistock.

Brenner, C. (2012). Στοιχειώδες Eγχειρίδιο Ψυχανάλυσης, Μτφ. Ι. Σταθάκης. Αθήνα: Πατάκης. [Πρωτότυπη έκδοση: Brenner, C. (1973). An elementary textbook of psychoanalysis. NewYork: International University Press.]

Γιωσαφάτ, Μ. (2008). Ο γάμοςως πηγή κατάθλιψης. Στο: Τομαράς, Β.Δ., Καραμανωλάκη Χ., Ζέρβας Ι.Α. (Επιμ.), Θεραπεία ζεύγους (σ. 19-48). Αθήνα: Καστανιώτη.

Dalal, F. (2007). Η ομαδική ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Μτφ. Γ. Μερτίκας. Αθήνα: Κανάκης. [Πρωτότυπη έκδοση: Dalal, F. (2007). Taking the Group Seriously: Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. London: Jessica Kingsley Publishers.

Foulkes, S.H. (1986). Group analytic psychotherapy: Methods and principles. London: KarnacBooks.

Freud, S. (2015). Ψυχολογία των Μαζών και Ανάλυση του Εγώ. Μτφ. Κ. Τρικεριώτη. Αθήνα: Επίκουρος.

Freud, S. (2014). Τρεις μελέτες για τη σεξουαλική θεωρία. Μτφ. Β. Πατσογιάννης. Αθήνα: Πλέθρον. [Πρωτότυπη έκδοση: Freud, S. (1905a). DreiAbhandlungenzurSexualtheorie. Leipzig und Wien: Deuticke.]

Freud, S. (1994). Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας. Μτφ. Γ. Βαμβαλής. Αθήνα: Επίκουρος. [Πρωτότυπη έκδοση: Freud, S. (1930). Das Unbehagen in der Kultur. Wien: InternationalerPsychoanalytischerVerlag.]

Freud, S. (1978). Τοτέμ και ταμπού. Μτφ. Χ. Αντωνίου. Αθήνα: Επίκουρος. [Πρωτότυπη έκδοση: Freud, S. (1913). Totem und tabu: EinigeÜbereinstimmungenimSeelenleben der Wilden und der Neurotiker. Leipzig and Wien: Hugo Heller.]

Freud, S. (1921). Massenpsychologie und Ich-analyse. Leipzig, Wien, Zurich: InternationalerPsychoanalytsicherVerlag.

Μαρούδα-Χατζούλη, Α. (2009). Η ανάγκη του ανήκειν: Ομαδικότητα και συγκρούσεις στις ομάδες, μια ψυχοδυναμική προσέγγιση. Αθήνα: Πολύτροπον.

Riemann, F. (1994). Τετραλογία του φόβου. Μτφ. Π. Παπαδόπουλος. Αθήνα: ιδιωτική εκδ. [Πρωτότυπη έκδοση: Riemann, F. (1961). Grundformen der Angst. München: Reinhardt.]

Ρήγας, Δ. (2008). Φαινόμενααλληλεπίδρασηςναρκισσιστικού- οριακούζεύγους: Ψυχαναλυτικήπροσέγγιση. Στο: Τομαράς, Β.Δ., Καραμανωλάκη Χ., Ζέρβας Ι.Α. (Επιμ.), Θεραπεία ζεύγους (σ. 72-99). Αθήνα: Καστανιώτη.

Scharff, D.E. &Scharff, J.S. (1991). Object Relations Couple Therapy. London: Aronson.

Scharff, D.E. &Scharff, J.S. (1987). Object Relations Family Therapy. Northvale, NJ: JasonAronson.

Τσαμπαρλή, Α. (2004). Η ψυχαναλυτική προσέγγιση της οικογένειας.  Αθήνα: Ατραπός

Yalom, I.D.&Leszcz, M. (2006). Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Μτφ. Ε. Ανδριτσάνου& Δ. Κακατσάκη. Αθήνα: Άγρα. [Πρωτότυπη έκδοση: Yalom, I.D. &Leszcz, M. (2005). The theory and practice of group psychotherapy. New York : Basic Books.]