Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΟΟΨ)

 

1.      Εισαγωγή
Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (εφεξής «ΕΕΑΟΟΨ»). H «ΕΕΑΟΟΨ» είναι αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία με κύριο σκοπό την παροχή πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης στην ομαδική ανάλυση και στη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας. Απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από επαγγέλματα ψυχικής υγείας όπως: ψυχίατροι, ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί. Κατ' εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και επιστήμονες από παρεμφερείς επαγγελματικούς χώρους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι για μια τέτοια εκπαίδευση.

Η «ΕΕΑΟΟΨ» στοχεύει, επίσης, να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεών της στην γενικότερη κοινωνική και επιστημονική πορεία της χώρας, προβάλλοντας επιστημονικές απόψεις και προτάσεις βασισμένες στην ιδιαίτερη επιστημονική γνώση των ψυχολογικών δυναμικών που ρυθμίζουν την πορεία κάθε μεγάλης ή μικρής κοινωνικής ομάδας. 

Η «ΕΕΑΟΟΨ» δεσμεύεται να προστατεύει την αρχή της ιδιωτικότητάς σας και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής «Γενικός Κανονισμός»). Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

 

2.    Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας
Στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας:

Τα στοιχεία της Εταιρείας, στην οποία έχετε απευθυνθεί και η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι τα εξής:

Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, με έδρα στην Αθήνα επί της Ξενίας  3, Τ.Κ. 115 27, website: www.groupanalysis.gr τηλέφωνο τηλ: 210 7758 888.

 

3.    Δεδομένα που συλλέγουμε
Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας, συνοψίζονται περιληπτικά στα εξής:

·         στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, επάγγελμα ή σε ποια εταιρεία/οργανισμό εργάζεσθε κ.α.),

·         στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία, την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών και επιστημονικών δελτίων της Εταιρείας για τις εκδηλώσεις, δράσεις και υπηρεσίες καθώς και τα νέα της Εταιρείας,

·         περιήγησης και η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στο site μας www.groupanalysis.gr .  Επίσης, στο site μας γίνεται καταγραφή της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψής σας, ο browser σας, όπως επίσης οι σελίδες που περιηγηθήκατε, ενώ υπάρχουν ενεργοποιημένα και τα google analytics (ανατρέξτε στην Πολιτική των cookies)[KG1] 

·         δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας,

·         δεδομένα σχετικά με συνημμένα βιογραφικά που υποβάλλετε μαζί με την αίτηση για εκπαίδευση ή συνεργασία με την Εταιρεία μας.

 

4.    Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα ανά περίπτωση, όπως είναι ενδεικτικά:

·         ρωτώντας σας στα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης (λ.χ. γραμματεία της εταιρείας, εκπαιδευτές αναλυτές, επόπτες της εταιρείας, κα.),

·         όταν συμπληρώνετε έντυπα και μας τα παραδίδετε,

·         όταν κάνετε χρήση του τηλεφωνικού μας κέντρου ή του site μας για να θέσετε κάποιο ερώτημα σχετικά με την εκπαίδευση ή άλλα συναφή με το αντικείμενο της εταιρείας θέματα,

·         όταν υποβάλλετε αίτηση για να εκπαιδευθείτε στην ή να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας,

·         όταν στέλνετε ηλεκτρονικά ή φυσικά στοιχεία της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, φορολογικά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για την διεκπεραίωση πληρωμών, 

·         όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

 

5.    Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι:

(α) Για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση υπηρεσιών εκπαίδευσης

Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τότε ζητείται η ρητή σας συγκατάθεση, όπως λ.χ. σε περίπτωση συμμετοχής ενός εκπαιδευόμενου σε άλλες επιστημονικής ή/και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της εταιρείας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποτελούν μέρος του φακέλου του εκάστοτε εκπαιδευόμενου και διατηρούνται τουλάχιστον για όσο χρόνο επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και για όσο διάστημα διατηρείτε την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου μέλους της εταιρείας μας, με σκοπό την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής σας πορείας και εξέλιξης με βάση τα οριζόμενα περί εκπαίδευσης στο ισχύον καταστατικό της Εταιρείας.  

(β) Για τον προγραμματισμό σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων  -κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης των υποκειμένων- παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

(γ) Για την αποστολή/ παράδοση βεβαιώσεων εκπαίδευσης, εποπτείας ή πιστοποιητικών ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

(δ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

(ε) Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα νέα της Εταιρείας», για επιστημονική ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις και τα νέα της Εταιρείας.

(στ) Για την - κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης - μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

(ζ) Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.

(η) Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγή μελετών ή/και άλλων προγραμμάτων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας ή κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης.

(θ) Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων και ώστε  να μπορεί ανταποκρίνεται στις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

(ι) Για να μπορεί η Εταιρεία να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες (λ.χ. ιατρούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτές, κ.ο.κ.).

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

6.    Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η «ΕΕΑΟΟΨ» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο (διαδικασία προγραμματισμού εκπαίδευσης),

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,

(δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

(ε) η αναγκαιότητα  επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,

(ζ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας,

(η) η αναγκαιότητα  επεξεργασίας των δεδομένων σας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη  και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας,

(θ) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων,

(ι) η αναγκαιότητα για επιστημονική έρευνα.

 

7.     Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Η «ΕΕΑΟΟΨ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του και συνεργατών του και δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε επιστημονικές εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της (πχ. EGATIN) , τη συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές, ερευνητικές και μελετητικές δράσεις καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας μας σε ευρωπαϊκά δίκτυα και fora σχετικά με την ανάλυση ομάδων, τη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, και γενικότερα την ψυχοδυναμική προσέγγιση σύγχρονων φαινομένων. Για τις ως άνω περιπτώσεις ζητείται η ρητή ενημέρωση και συγκατάθεσή σας προκειμένου να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,

β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

 

8.     Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/και διεθνείς οργανισμούς
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ  και ειδικότερα σε διεθνείς οργανισμούς που έχουν κοινά ή όμοια επιστημονικά ενδιαφέροντα και δράση, μόνο όταν μας έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή γενικότερα όταν η διαβίβαση επιβάλλεται από το νόμο ή, τέλος, όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΕΑΟΟΨ»  λαμβάνει τις απαραίτητες διασφαλίσεις από τις Εταιρείες των τρίτων χωρών και τους Διεθνείς Οργανισμούς ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ή φροντίζει πριν από την παροχή της σχετικής σας συγκατάθεσης να σας ενημερώσει για τους κινδύνους και τη μη επάρκεια των μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

 

9.    Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την «ΕΕΑΟΟΨ» τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος τήρησης.

Το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας ορίζεται ενδεικτικά με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια και ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας τους ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της «ΕΕΑΟΟΨ» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

·         Διατηρούμε για δύο (2) έτη τις αιτήσεις με τα συνημμένα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, προκειμένου να τις αξιολογήσουμε για την κάλυψη ορισμένης θέσης και μετά την πάροδο αυτή των δύο χρόνων, τις καταστρέφουμε ή τις διαγράφουμε ασφαλώς.

·         Διατηρούμε για ένα (1) έτος τις αιτήσεις με τα συνημμένα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, προκειμένου να τις αξιολογήσουμε για την ένταξή σας στο Μονοετές Πρόγραμμα ή σε μικρής διάρκειας σεμιναριακές εκπαιδεύσεις και μετά την πάροδο αυτή του ενός χρόνου, τις καταστρέφουμε ή τις διαγράφουμε ασφαλώς.

·         Αναφορικά με τις αιτήσεις με τα συνημμένα βιογραφικά που μας αποστέλλετε για την ένταξη σας στο 5ετές πρόγραμμα εκπαίδευσης:

o   Διατηρούμε για δυο (2) έτη τις αιτήσεις και τα συνημμένα βιογραφικά των ατόμων που δεν εγκρίθηκαν ή αυτοβούλως αποφάσισαν να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος των δυο ετών τις καταστρέφουμε ή τις διαγράφουμε ασφαλώς.

o   Διατηρούμε τις αιτήσεις και τα συνημμένα βιογραφικά των ατόμων που εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα εκπαίδευσης για όσο διάστημα διατηρούν την  ιδιότητα του εκπαιδευόμενου ή πρόσεδρου μέλους και μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, τις καταστρέφουμε ή τις διαγράφουμε ασφαλώς.

(β) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

(γ) Για τους σκοπούς προώθησης ενημερώσεων, νέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της. Για την διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσης πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας (DPO) (βλ. κατωτέρω τα στοιχεία επικοινωνίας του). Εναλλακτικά και για τους σκοπούς προώθησης ενημερώσεων, νέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Για το χρονικό διάστημα που η ηλεκτρονική σας διεύθυνση παραμένει στη βάση δεδομένων μας, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

(δ) Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις ηλεκτρονικές μας σελίδες διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) εβδομάδων. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος από τη συλλογή εκάστου δεδομένου, αυτό διαγράφεται σύμφωνα με προβλεπόμενη διαδικασία.[KG2] 

(ε) Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα, όπως και το σχετικό αρχείο στο οποίο αυτά καταχωρούνται, διατηρούνται για είκοσι (20) χρόνια από την ημερομηνία της συλλογής τους.

 

10. Τα δικαιώματά σας
Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «ΕΕΑΟΟΨ», απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι:

(α) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, λ.χ. για σκοπούς προώθησης ενημερώσεων, νέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.

(β) Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα για γνώση των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, κατόπιν αιτήματος έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και μπορείτε να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σε ποιον τα διαβιβάζουμε ή και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε.

(γ) Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας.

(δ) Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

(ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η «ΕΕΑΟΟΨ», δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(στ) Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση κατόπιν ταυτοποίησης σας, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά (pdf, word κλπ.), να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (λ.χ. σε πανεπιστήμιο, επαγγελματική ένωση, επιστημονική εταιρεία, κλπ.). Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο 210 7758 888, ώρες γραφείου  10:00- 17:00).

Σε περίπτωση άσκησης των παρακάτω δικαιωμάτων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιήθηκαν/διαβιβάστηκαν, κατά τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η «ΕΕΑΟΟΨ» οφείλει να σας απαντήσει εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η «ΕΕΑΟΟΨ» θα σας παράσχει σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωσή σας θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

 

11. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της «ΕΕΑΟΟΨ»:

Τηλέφωνο: (+30) 210 7758 888 (ώρες επικοινωνίας, καθημερινές 10:00- 17:00)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: https://www.groupanalysis.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ξενίας 3 - 115 27 Αθήνα

 

12. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr,  Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  +30 210 6475600,  +30 210 6475628,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

13. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η «ΕΕΑΟΟΨ» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, πολιτικές ασφαλείας, εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.